Kontakta mig info@sundaymorning.nu

Obetalda fakturor och Kronofogden

kronofogden

När vi talar om kronofogden är det för det mesta Kronofogdemyndigheten vi menar. Denna myndighet är en statlig myndighet och dess högste chef kallas rikskronofogde. Tidigare låg kronofogdemyndigheten under Skatteverket, men är numera fristående från Skatteverket. Men till vardags benämner vi alltså myndigheten som kronofogden. En av kronofogdens viktigaste uppgifter är att se till att obetalda skulder blir betalda och man arbetar med att driva in både statliga och privata fordringar.

Olika typer av mål

obetald fakturaDe olika ärendena handläggs under rubrikerna allmänna mål och enskilda mål. De allmänna målen gäller statens fordringar, så som indrivning av skatteskulder, studieskulder eller obetalda parkeringsböter eller obetalda fakturor för att nämna några exempel. Under enskilda mål faller indrivning av privata skulder, som till exempel obetalda banklån, hyror eller andra skulder.

Men, Kronofogdemyndighetens uppgift är inte bara att driva in obetalda skulder. Man har också som uppgift att försöka hjälpa personer med stora skulder, och att även minska antalet skuldsatta personer. Därför ägnar man sig också åt rådgivning, och för den som är hårt skuldsatt kan kronofogden upprätta skuldsanering, för att personen, på sikt, ska kunna ha en chans att få en ordnad ekonomi.

Kronofogden är en helt opartisk myndighet. Visserligen är uppgiften att hjälpa fordringsägare att få betalt, men man har också en hjälpande roll inför gäldenären. Man ska helt enkelt arbeta för att få en balans mellan de som ska betala och de som vill ha betalt.

Man måste alltså gå en balansgång, där man behöver ha båda parters förtroende, och för att få det har man tagit fram en speciell policy för hur man ska agera i olika situationer, en så kallad uppförandekod. Kronofogdens uppgifter är att driva in obetalda fordringar, utfästa betalningsförelägganden, ordna skuldsanering samt utöva tillsyn vid konkurser. Den som har en fordring som inte blir betald i tid, kan ansöka hos kronofogden om ett betalningsföreläggande.

Ett betalningsföreläggande är ett formellt fastställande av en skuld, och det skickas till gäldenären, som då har att betala sin skuld, eller bestrida den. Bestrider gör man om man anser att det finns några felaktigheter i kravet. Om gäldenären bestrider betalningsföreläggandet får fordringsägaren avgöra om man vill gå vidare, eller avskriva skulden. Om man går vidare tas ärendet till domstol, som då får avgöra om skulden är felaktig, eller ska betalas. Efter en dom i domstolen får den förlorande parten betala ”kalaset”, vilket är en anledning till att man sällan låter ett osäkert ärende gå så långt.

Vad händer om skulden inte betalas

En skuld som inte betalas kan drivas in av kronofogden. Myndigheten kan då utmäta exempelvis lön eller andra tillgångar, och skicka pengarna vidare till fordringsägaren som inte fått betalt.
Kronofogden är den enda som har rätt att bedriva denna form av indrivning i Sverige.

När det gäller konkurser handlägger man inte enskilda konkurser. Däremot är man tillsynsmyndighet för hur konkursen förvaltas. Man övervakar så att förvaltningen sker på ett skyndsamt och kostnadseffektivt sätt, och naturligtvis också att den sker ändamålsenligt.

Eftersom en konkursförvaltare är självständig, kan aldrig kronofogden bestämma hur ett enskilt fall ska hanteras. Men, man granskar hanteringen, och om invändningar finns mot hur handläggningen går till kan man besluta om ett lägre arvode för förvaltaren, eller till och med att denne avsätts.
Kronofogden har också tillsyn över lönegarantin vid ett företags rekonstruktion.

Utöver dess konkreta ärenden ska kronofogden alltså också arbeta förebyggande, för att försöka minska antalet skuldsatta. Detta kan man bland annat göra genom att sprida information och försöka öka kunskapen hos de som kan finnas i riskzonen för att mista kontrollen över sin ekonomi. Den som är orolig över sin ekonomi kan få hjälp och råd, även om man inte har några skulder hos kronofogden.

Under vissa förutsättningar kan en person, som är svårt skuldsatt, beviljas skuldsanering. Vid en skuldsanering betalar man efter en viss avbetalningsplan under en period, som vanligtvis löper på fem år. Efter denna tid är man inte längre skyldig att betala resterande skulder, utan kan se sig som skuldfri. För att kunna beviljas skuldsanering ska man inte ha möjlighet att betala sina skulder under överskådlig tid. Ett förslag skickas då ut till alla fordringsägare man har, för att göra upp en avbetalningsplan. Man får ett besked från kronofogden om hur mycket man ska betala varje månad, men den som redan lever på existensminimum kan man få ett skuldsaneringsbeslut utan betalningsplan. Självklart ska man undvika att dra på sig nya skulder under den tid saneringen pågår, eftersom det enbart är de gamla skulderna som ingår i en skuldsanering.

Varför du måste lära dig redovisning

Redovisning är ett mycket viktigt moment för alla som driver någon form av företagsverksamhet, ochredovisningsprogram också inom föreningar och organisationer.

Redovisning handlar helt enkelt om att dokumentera företagets hantering av de ekonomiska resurserna. Man redovisar resultatet och också företagets ekonomiska ställning vid bokslutstillfället. I Sverige måste all ekonomisk verksamhet redovisas, både då det handlar om varor och tjänster, och finansiell verksamhet. Därför måste alla företag, och föreningar, se till att ha en korrekt bokföring, som vid periodens slut avslutas av ett bokslut, oftast ett årsbokslut.

Varför finns kravet på redovisning?

Redovisning är viktig ur många synpunkter, och ger nödvändig information för många skilda ändamål. Både företagets anställda, delägare, leverantörer, kunder och finansiärer kan ha nytta av den information man får från redovisningen. Bokslutet och redovisningen ligger också ofta till grund för hur en kreditansökan bedöms och för investeringsbeslut. Och naturligtvis ligger den också till grund för hur mycket skatt företaget ska betala. Om du märker att du behöver betala mer skatt än vad du hade räknat med så behöver du få fram likviditet snabbt, det jag brukar göra i dessa lägen är att sälja innestående fakturor till finansbolag som köper fakturor. Jag brukar använda det som en nödlösning men det fungerar bra för mig.

Det finns tydliga regler för hur en redovisning ska genomföras, och dessa regler gör det lättare att använda sig av redovisningsresultatet, eftersom det tas fram på samma sätt överallt. Man kan enklare jämföra redovisningsresultatet över tid eller mellan olika företag. För att ytterligare säkerställa att redovisningen gått till på rätt sätt och verkligen visar de faktiska ekonomiska händelserna är redovisningen oftast utsatt för en så kallad revision, där en revisor går igenom, och kontrollerar, redovisningen i sin helhet. Ansvaret för att redovisningen är korrekt ligger alltid hos företagsledningen eller styrelsen, och revisionen har som främsta mål att öka tilltron till redovisningen.

Många som startar ett företag väljer att ta hjälp med redovisningen, dels för att slippa hantera den själv, men också för att många tycker att det är för svårt och invecklat, och att man är rädd att inte kunna genomföra den på ett riktigt sätt. Det finns många företag som specialiserat sig på att hjälpa till med bokföring och redovisning i både företag och organisationer, så det är inte särskilt svårt att hitta någon som kan hjälpa till.

Ta hjälp av bokföringsprogram

För de som vill hålla redovisningen inom företaget finns också hjälp att få som förenklar hanteringen. Det finns en hel rad utvecklade redovisningsprogram och bokföringsprogram som förenklar processen.

De företagare som väljer att ta hand om bokföring och redovisning själva, måste ha koll på vilka regler och bestämmelser som gäller, och det är också bra att känna till de termer som används.
Bland de mest grundläggande begreppen i bokföring och redovisning hittar man balansräkning, resultaträkning och kassaflöde. Dessa begrepp måste man absolut känna till om man ska klara att hantera redovisningen på ett korrekt sätt.

Balansräkning är ett sätt att visa på företagets tillgångar och skulder vid ett visst givet tillfälle, oftast vid bokslutet. En balansräkning delas upp i två kolumner, den aktiva och den passiva sidan. På den aktiva sidan redovisas alla tillgångar, och på den passiva sidan sätts skulder och eget kapital upp.
Resultaträkningen redovisar också företagets skulder och tillgångar, men här ser man istället resultatet över hela tidsperioden, vanligtvis över ett år. I resultaträkningen ser man om perioden gått med vinst eller förlust.

Kassaflödet visar ett företags betalningsströmmar. Med andra ord, man redovisar företagets ut- och inbetalningar, inbetalningar från fakturor som du ställer ut och utbetalningar som ställs mot dig. Det finns många andra begrepp och termer inom företagets ekonomiska sektor, men dessa tre är de absolut mest grundläggande.

Redovisning och bokföring går hand i hand, och det finns, som redan nämnts, tydliga regler för hur dessa ska skötas. I bokföringslagen regleras ganska exakt vad som måste finns med i bokföringen, och hur alla uppgifter ska redovisas.

Som exempel kan nämnas att alla ekonomiska händelser ska redovisas i den tidsordning de sker, men också i systematisk ordning. Alla som idkar näringsverksamhet måste ha en ordentlig bokföring, och denna mynnar ut i olika former av redovisning. Redovisning ska genomföras enligt god redovisningssed. Detta är en norm som alla som är bokföringsskyldiga ska följa.

Denna redovisningssed är inte helt fast, utan kan variera beroende på företagets storlek, och i vilken bransch man är verksam. Man kan få hjälp från exempelvis Bokföringslagen och Årsredovisningslagen, men det finns också en hel del anvisningar som getts ut av bland andra Redovisningsrådet, Bokföringsnämnden och Föreningen Auktoriserade Revisorer.

Olika beslut och anvisningar från Skatteverket ligger också till grund för en god redovisningssed.
Genom att med utgångspunkt i befintliga lagar tillämpa de rekommendationer som ges av organisationer som är normsättande på området, kan man alltså få fram en god redovisningssed.