Kontakta mig info@sundaymorning.nu

Varför du måste lära dig redovisning

Redovisning är ett mycket viktigt moment för alla som driver någon form av företagsverksamhet, ochredovisningsprogram också inom föreningar och organisationer.

Redovisning handlar helt enkelt om att dokumentera företagets hantering av de ekonomiska resurserna. Man redovisar resultatet och också företagets ekonomiska ställning vid bokslutstillfället. I Sverige måste all ekonomisk verksamhet redovisas, både då det handlar om varor och tjänster, och finansiell verksamhet. Därför måste alla företag, och föreningar, se till att ha en korrekt bokföring, som vid periodens slut avslutas av ett bokslut, oftast ett årsbokslut.

Varför finns kravet på redovisning?

Redovisning är viktig ur många synpunkter, och ger nödvändig information för många skilda ändamål. Både företagets anställda, delägare, leverantörer, kunder och finansiärer kan ha nytta av den information man får från redovisningen. Bokslutet och redovisningen ligger också ofta till grund för hur en kreditansökan bedöms och för investeringsbeslut. Och naturligtvis ligger den också till grund för hur mycket skatt företaget ska betala. Om du märker att du behöver betala mer skatt än vad du hade räknat med så behöver du få fram likviditet snabbt, det jag brukar göra i dessa lägen är att sälja innestående fakturor till finansbolag som köper fakturor. Jag brukar använda det som en nödlösning men det fungerar bra för mig.

Det finns tydliga regler för hur en redovisning ska genomföras, och dessa regler gör det lättare att använda sig av redovisningsresultatet, eftersom det tas fram på samma sätt överallt. Man kan enklare jämföra redovisningsresultatet över tid eller mellan olika företag. För att ytterligare säkerställa att redovisningen gått till på rätt sätt och verkligen visar de faktiska ekonomiska händelserna är redovisningen oftast utsatt för en så kallad revision, där en revisor går igenom, och kontrollerar, redovisningen i sin helhet. Ansvaret för att redovisningen är korrekt ligger alltid hos företagsledningen eller styrelsen, och revisionen har som främsta mål att öka tilltron till redovisningen.

Många som startar ett företag väljer att ta hjälp med redovisningen, dels för att slippa hantera den själv, men också för att många tycker att det är för svårt och invecklat, och att man är rädd att inte kunna genomföra den på ett riktigt sätt. Det finns många företag som specialiserat sig på att hjälpa till med bokföring och redovisning i både företag och organisationer, så det är inte särskilt svårt att hitta någon som kan hjälpa till.

Ta hjälp av bokföringsprogram

För de som vill hålla redovisningen inom företaget finns också hjälp att få som förenklar hanteringen. Det finns en hel rad utvecklade redovisningsprogram och bokföringsprogram som förenklar processen.

De företagare som väljer att ta hand om bokföring och redovisning själva, måste ha koll på vilka regler och bestämmelser som gäller, och det är också bra att känna till de termer som används.
Bland de mest grundläggande begreppen i bokföring och redovisning hittar man balansräkning, resultaträkning och kassaflöde. Dessa begrepp måste man absolut känna till om man ska klara att hantera redovisningen på ett korrekt sätt.

Balansräkning är ett sätt att visa på företagets tillgångar och skulder vid ett visst givet tillfälle, oftast vid bokslutet. En balansräkning delas upp i två kolumner, den aktiva och den passiva sidan. På den aktiva sidan redovisas alla tillgångar, och på den passiva sidan sätts skulder och eget kapital upp.
Resultaträkningen redovisar också företagets skulder och tillgångar, men här ser man istället resultatet över hela tidsperioden, vanligtvis över ett år. I resultaträkningen ser man om perioden gått med vinst eller förlust.

Kassaflödet visar ett företags betalningsströmmar. Med andra ord, man redovisar företagets ut- och inbetalningar, inbetalningar från fakturor som du ställer ut och utbetalningar som ställs mot dig. Det finns många andra begrepp och termer inom företagets ekonomiska sektor, men dessa tre är de absolut mest grundläggande.

Redovisning och bokföring går hand i hand, och det finns, som redan nämnts, tydliga regler för hur dessa ska skötas. I bokföringslagen regleras ganska exakt vad som måste finns med i bokföringen, och hur alla uppgifter ska redovisas.

Som exempel kan nämnas att alla ekonomiska händelser ska redovisas i den tidsordning de sker, men också i systematisk ordning. Alla som idkar näringsverksamhet måste ha en ordentlig bokföring, och denna mynnar ut i olika former av redovisning. Redovisning ska genomföras enligt god redovisningssed. Detta är en norm som alla som är bokföringsskyldiga ska följa.

Denna redovisningssed är inte helt fast, utan kan variera beroende på företagets storlek, och i vilken bransch man är verksam. Man kan få hjälp från exempelvis Bokföringslagen och Årsredovisningslagen, men det finns också en hel del anvisningar som getts ut av bland andra Redovisningsrådet, Bokföringsnämnden och Föreningen Auktoriserade Revisorer.

Olika beslut och anvisningar från Skatteverket ligger också till grund för en god redovisningssed.
Genom att med utgångspunkt i befintliga lagar tillämpa de rekommendationer som ges av organisationer som är normsättande på området, kan man alltså få fram en god redovisningssed.