Kontakta mig info@sundaymorning.nu

Så här städar du effektivt

För ett rent och fräscht hem utan stress

Det rekommenderas att man städar hemma en gång i veckan för att bevara hemmet rent och fräscht. Det kan låta som ett tråkigt projekt men med rätt utrustning, rengöringsmedel och en positiv inställning kan städningen bli både smärtfri och effektiv och du får ett skinnande rent hem på nolltid! Jag vill börja passa på att tipsa om en tjänst för den lata som vill ta hjälp av ett städföretag med sin städning, kolla in flyttstädning24.se de erbjuder gratis offerter från städföretag i din stad på bland annat flyttstädning. För den som har energi kommer här en hel del städtips när du städar på egen hand.

Städa effektivt

Den mentala inställningen är viktigare än vad man tror när det gäller städning och om man har en negativ inställning blir det faktiskt väldigt tråkigt, men med en positiv inställning och ens favoritmusik kan städningen faktiskt gå både snabbt och enkelt. Dessutom är det bra om man kan få unna sig belöning efter att man har städat klart för att öka motivationen. Det behöver inte vara något avancerat utan det räcker med att unna sig en kort stund till att varva ner i soffan.

Städning steg för steg

Det viktigaste för att kunna städa på ett effektivt sätt är att städa steg för steg och inte påbörja en massa olika städprojekt i olika rum samtidigt. Det leder nämligen bara till att man har en massa pågående projekt och man hinner inte göra så mycket utan springer mest runt mellan de olika projekten och stressar upp sig i onödan. Men genom att arbeta systematiskt och ta sig igenom rum för rum för att spara både tid och energi.

Det är också viktigt att vara koncentrerad när man städar och det är därför en fördel om du kan städa när du är själv hemma för att minimera störningsmomenten. Att undvika att kolla mobilen eller liknande är också att rekommendera då mobilen är en tidstjuv och en kort tvåminuters paus blir lätt trettio minuter och sen är klockan plötsligt mycket och du måste rusa iväg på en aktivitet utan att egentligen har fått något vettigt gjort. Att lägga ifrån sig telefonen under städningen och istället plocka fram den efter att man har städat klart gör både städningen och mobilsurfandet mer effektivt.

Ett annat tips för mer effektiv hemstädning om man har ett stort hem och det är är att sprida ut städningen över flera dagar om det känns väldigt tufft att ta tag i allt på en dag. Det kan nämligen bli väldigt tufft och jobbigt om man har för många rum och då kan man faktiskt hellre dela upp det mellan flera olika dagar. Badrum och kök är de två rummen som kräver mest tid och det är därför viktigt att rengöra dem båda rummen regelbundet för att göra det så enkelt som möjligt när man väl städar. Att tvätta ett handfat eller skura rent ett badkar när ett par veckors ingrott smuts är oerhört mer tidskrävande än om rengöringen görs veckovis.

3 enkla städtips

Spara tid med din städningEtt enkelt och användbart tips är att inte överdosera rengöringsmedel för det gör ofta att det bildas flammiga fläckar när det har torkat. Ett annat tips är att använda såpa som är både skonsamt för miljö och hem då det känns väldigt fräscht. Ett annat tips är att rengöra bakom kyl och frys regelbundet, dvs minst en gång per år för att det gör vitvarorna mer energieffektiva.

Ett annat enkelt tips för effektiv städning är att använda olika trasor för olika ändamål. Ett bra och enkelt sätt att göra detta är att använda olika färger på trasorna och ha en färg till varje rum. Mikrofiberdukar brukar fungera för den mesta typen av städning och det finns även mikrofiberdukar som är anpassade efter olika städområden, t.ex. kök, golv och fönster.

Ett annat tips är att göra det till en vana att plocka med dig saker när du rör i hemmet. och ställa dem på plats direkt. Detta gör nämligen att du slipper ägna massa tid åt att leta efter saker då du istället lägger tillbaka dem på sin rätta plats. Det ger dessutom ett positivt mervärde och gör att du slipper börja med att plocka undan massa prylar när du börjar städa utan du kan istället börja direkt med att torka av saker.

Varför ska man ha en revisor?

Alla företag har skyldighet att ha en ordentlig bokföring och redovisning. För att alla intressenter ska kunna veta att redovisningen är korrekt utsätts bokföring och redovisning ofta för en revision, och denna genomförs av en revisor. Revisorn ska verifiera bokföringen och verksamheten i ett företag eller en organisation. Beroende på vilken form av bokföring som ska revideras kan en revisor vara auktoriserad, godkänd eller ideell.

Vem får kalla sig revisor?Varför ska man ha en revisor

För revision av redovisningen i en ideell förening, till exempel, räcker det att man anlitar en ideell revisor, det vill säga en lekmannarevisor. Detta kan, i princip, vara vem som helst, eftersom det inte ställs några krav på vem som får vara ideell revisor. Godkänd och auktoriserad revisor, däremot, är två titlar som är skyddade enligt lag.

Revisorer godkänns och auktoriseras av Revisorsnämnden (RN) som också utfärdar registrering av revisionsbolag. Registreringar, godkännanden och auktorisationer gäller för fem år i taget. RN utövar också tillsyn över alla godkända och auktoriserade revisorer. Revisorns verksamhet samt även hans/ hennes redbarhet granskas inför varje ny femårsperiod. För företag vars registrering ska förnyas sker också en granskning där man bland annat tittar på ägande och styrelsesammansättning, så att dessa följer de speciella regler som finns för revisionsföretag.

Den som ska kunna bli godkänd eller auktoriserad revisor måste vara yrkesverksam som revisor. Den som söker för första gången måste också, enligt regler som infördes 1995, ha avlagt revisorsexamen för godkännande, och högre revisorsexamen för att bli auktoriserad revisor. Dessa examinationer anordnas av Revisorsnämnden två gånger om året.

Bestämmelserna ändrades 2013 och för nya revisorer gäller alltså andra regler. Man har tagit bort examen för revisorer, och därmed kommer godkända revisorer med examen att försvinna. Alla revisorer som avlagt examen benämns numera auktoriserade, och det är enbart de revisorer som inte avlagt examen, men som är godkända, som fortsättningsvis kallas godkänd revisor. Det är alltså i framtiden enbart möjligt att bli auktoriserad revisor.

Vad gör revisorsnämnden?

Revisorsnämnden är en statlig myndighet som handhar revisionsfrågor. Nämndens uppgifter är att dels se till att det finns kvalificerade revisorer för alla behov i svenskt näringsliv, och att utöva tillsyn över de revisorer som finns. Man har, helt enkelt, som uppgift att det finns tillgång till kvalificerade revisorer som på ett korrekt sätt kan revidera både aktiebolag, banker, stora ekonomiska föreningar, stiftelser, försäkringsbolag och alla andra sammanslutningar som bedriver ekonomisk verksamhet. Man har också ansvar för de normer som används av de kvalificerade revisorerna i god revisorssed.

För godkända och auktoriserade revisorer gäller också speciella regler. Bland annat är man skyldig att anmäla brott till åklagare, och man ska rapportera om man misstänker att det förekommer penningtvätt, eller finansiering av terrorism. Alla sådana misstankar ska rapporteras till Finanspolisen.

De revisorer som är verksamma inom den kommunala sektorn certifieras istället av en certifieringsnämnd. För att bli certifierad kommunal revisor måste man ha en akademisk som ger de speciella kunskaper som är lämpliga inom kommunal revisionsverksamhet.

Till utbildningen ska också läggas en handledd praktik inom kommunal revision, som sammanlagt ska uppgå till minst fem år. För att bli auktoriserad revisor idag, måste man ha genomgått en utbildning på totalt åtta år. Utbildningen är både teoretisk och praktisk och avsluta med ett prov som måste avläggas innan man får sin auktorisation. Den teoretiska utbildningen sker på högskola eller universitet. Man läser i minst tre år, och man ska ha minst en kandidatexamen efter utbildningstiden.

Därefter måste man genomgå en praktisk utbildning på minst tre år, som sker under handledning av en godkänd eller auktoriserad revisor. De återstående två åren, innan man kan bli auktoriserad revisor, kan man fördela på praktisk och teoretisk utbildning efter eget önskemål. Man kan, till exempel, studera på universitet i fem år, eller dela upp utbildningen på fyra års teoretisk och fyra års praktisk utbildning.

Men, även för den som inte vill, eller kan, lägga så mycket tid på utbildning finns möjligheten att vara revisor. Dock inte med den skyddade titeln auktoriserad revisor. För en skatterevisor eller internrevisor ställs inte krav på auktorisation, och man kan naturligtvis också vara lekmannarevisor.

Det finns också andra befattningar och arbetsuppgifter, på exempelvis en redovisningsbyrå, som inte kräver att man är auktoriserad revisor. Det är fullt möjligt att jobba med bokföring och redovisning, och man kan också bli redovisningskonsult.

Obetalda fakturor och Kronofogden

kronofogden

När vi talar om kronofogden är det för det mesta Kronofogdemyndigheten vi menar. Denna myndighet är en statlig myndighet och dess högste chef kallas rikskronofogde. Tidigare låg kronofogdemyndigheten under Skatteverket, men är numera fristående från Skatteverket. Men till vardags benämner vi alltså myndigheten som kronofogden. En av kronofogdens viktigaste uppgifter är att se till att obetalda skulder blir betalda och man arbetar med att driva in både statliga och privata fordringar.

Olika typer av mål

obetald fakturaDe olika ärendena handläggs under rubrikerna allmänna mål och enskilda mål. De allmänna målen gäller statens fordringar, så som indrivning av skatteskulder, studieskulder eller obetalda parkeringsböter eller obetalda fakturor för att nämna några exempel. Under enskilda mål faller indrivning av privata skulder, som till exempel obetalda banklån, hyror eller andra skulder.

Men, Kronofogdemyndighetens uppgift är inte bara att driva in obetalda skulder. Man har också som uppgift att försöka hjälpa personer med stora skulder, och att även minska antalet skuldsatta personer. Därför ägnar man sig också åt rådgivning, och för den som är hårt skuldsatt kan kronofogden upprätta skuldsanering, för att personen, på sikt, ska kunna ha en chans att få en ordnad ekonomi.

Kronofogden är en helt opartisk myndighet. Visserligen är uppgiften att hjälpa fordringsägare att få betalt, men man har också en hjälpande roll inför gäldenären. Man ska helt enkelt arbeta för att få en balans mellan de som ska betala och de som vill ha betalt.

Man måste alltså gå en balansgång, där man behöver ha båda parters förtroende, och för att få det har man tagit fram en speciell policy för hur man ska agera i olika situationer, en så kallad uppförandekod. Kronofogdens uppgifter är att driva in obetalda fordringar, utfästa betalningsförelägganden, ordna skuldsanering samt utöva tillsyn vid konkurser. Den som har en fordring som inte blir betald i tid, kan ansöka hos kronofogden om ett betalningsföreläggande.

Ett betalningsföreläggande är ett formellt fastställande av en skuld, och det skickas till gäldenären, som då har att betala sin skuld, eller bestrida den. Bestrider gör man om man anser att det finns några felaktigheter i kravet. Om gäldenären bestrider betalningsföreläggandet får fordringsägaren avgöra om man vill gå vidare, eller avskriva skulden. Om man går vidare tas ärendet till domstol, som då får avgöra om skulden är felaktig, eller ska betalas. Efter en dom i domstolen får den förlorande parten betala ”kalaset”, vilket är en anledning till att man sällan låter ett osäkert ärende gå så långt.

Vad händer om skulden inte betalas

En skuld som inte betalas kan drivas in av kronofogden. Myndigheten kan då utmäta exempelvis lön eller andra tillgångar, och skicka pengarna vidare till fordringsägaren som inte fått betalt.
Kronofogden är den enda som har rätt att bedriva denna form av indrivning i Sverige.

När det gäller konkurser handlägger man inte enskilda konkurser. Däremot är man tillsynsmyndighet för hur konkursen förvaltas. Man övervakar så att förvaltningen sker på ett skyndsamt och kostnadseffektivt sätt, och naturligtvis också att den sker ändamålsenligt.

Eftersom en konkursförvaltare är självständig, kan aldrig kronofogden bestämma hur ett enskilt fall ska hanteras. Men, man granskar hanteringen, och om invändningar finns mot hur handläggningen går till kan man besluta om ett lägre arvode för förvaltaren, eller till och med att denne avsätts.
Kronofogden har också tillsyn över lönegarantin vid ett företags rekonstruktion.

Utöver dess konkreta ärenden ska kronofogden alltså också arbeta förebyggande, för att försöka minska antalet skuldsatta. Detta kan man bland annat göra genom att sprida information och försöka öka kunskapen hos de som kan finnas i riskzonen för att mista kontrollen över sin ekonomi. Den som är orolig över sin ekonomi kan få hjälp och råd, även om man inte har några skulder hos kronofogden.

Under vissa förutsättningar kan en person, som är svårt skuldsatt, beviljas skuldsanering. Vid en skuldsanering betalar man efter en viss avbetalningsplan under en period, som vanligtvis löper på fem år. Efter denna tid är man inte längre skyldig att betala resterande skulder, utan kan se sig som skuldfri. För att kunna beviljas skuldsanering ska man inte ha möjlighet att betala sina skulder under överskådlig tid. Ett förslag skickas då ut till alla fordringsägare man har, för att göra upp en avbetalningsplan. Man får ett besked från kronofogden om hur mycket man ska betala varje månad, men den som redan lever på existensminimum kan man få ett skuldsaneringsbeslut utan betalningsplan. Självklart ska man undvika att dra på sig nya skulder under den tid saneringen pågår, eftersom det enbart är de gamla skulderna som ingår i en skuldsanering.